APPLICATION FOR THE POST OF KARNATAKA STATE INDUSTRIAL SECURITY FORCE (KSISF) SUB-INSPECTOR (MEN & WOMEN) & SPECIAL RESERVE SUB-INSPECTOR (KSRP) (MEN) – 2018

PÀ£ÁðlPÀ gÁdå PÉÊUÁjPÁ ¨sÀzÀævÁ ¥ÀqÉ (PÉ.J¸ï.L.J¸ï.J¥sï) ¸À¨ï E£ïì¥ÉPÀÖgï (¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÀ «ÄøÀ®Ä ¸À¨ï-E£ïì¥ÉPÀÖgï (PÉJ¸ïDgï¦) (¥ÀÄgÀĵÀ) ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Cfð - 2018

C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå.71/£ÉêÀÄPÁw-2/2018-19

Viva-Voce-KSISF & KSRP CallLetter has been Uploaded.
Date News & Events

¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ°è, ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ï E£ïì¥ÉPÀÖgï ºÀÄzÉÝUÉ £ÉêÀÄPÁw ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄÄ ZÁ°ÛAiÀÄ°èzÀÄÝ, ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÁë ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ¸À°è¹zÀ CfðAiÀÄ°è£À ªÀiÁ»w/CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀĪÀAvÉ (¥ÀjÃPÁë ¢£ÁAPÀ / ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæ / ºÀÄnÖzÀ ¢£ÁAPÀ / ¥ÀæªÀUÀð ºÁUÀÆ EvÀgÉ) ªÀÄ£À«UÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄwÛzÀÄÝ, CAvÀºÀ wzÀÄÝ¥Àr/§zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ°è F PÀbÉÃjAiÀÄ°è ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ºÁUÀÆ F PÀÄjvÀÄ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°è£À «±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°è FUÁUÀ¯Éà w½¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÉ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ.

NOV
28
2018

Viva Voce Examination Call letter has been uploaded for the POST OF KARNATAKA STATE INDUSTRIAL SECURITY FORCE (KSISF) SUB-INSPECTOR (MEN & WOMEN) & SPECIAL RESERVE SUB-INSPECTOR (KSRP) (MEN) – 2018, (Download from My Application) and attend the Viva Voce Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.

Nov
28
2018

Eligible Candidates List for Viva-Voce-KSISF SI AND KSRP

Nov
17
2018
Final Answer Key
Oct
23
2018
Objection Format for Answer Key

Objection Format

Oct
15
2018
Provisional Key Answer

Series A Series B Series C Series D Series E 

C¨sÀåyðAiÀÄÆ CfðAiÀÄ°è ¨sÀwð ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄÄ CAwªÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CzÀÝjAzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÁUÀ CfðAiÀÄ J¯Áè PÁ®AUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ¨sÀwðªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¨sÀwð ªÀiÁr ¸À°è¹zÀAvÀºÀ CfðAiÀÄ°è£À CA±À DxÀªÁ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ w½¸À¯ÁVzÉ.

F PÀÄjvÀÄ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ PÁ®A£À°è w½¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Sep
29
2018
WRITTEN EXAMINATION FIXED ON 07.10.2018

Written Examination Call letter has been uploaded for KARNATAKA STATE INDUSTRIAL SECURITY FORCE (KSISF) SUB-INSPECTOR (MEN & WOMEN) & SPECIAL RESERVE SUB-INSPECTOR (KSRP) (MEN)-2018,Download (from My Application) and attend the Written Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.

Sep
01
2018
ET-PST Date Postponed - MYSURU

The ET-PST schedule fixed on 20/08/2018, 21/08/2018,23/08/2018 & 24/08/2018 at City Armed Reserve (CAR) Police Parade Ground, Behind Race Course Road, Mysuru- 570 011 is postponed and Rescheduled on 06/09/2018, 07/09/2018, 10/09/2018 & 11/09/2018 respectively.

ET-PST Date Postponed - DHARWAD

The ET-PST schedule fixed on 14/08/2018, 16/08/2018 & 17/08/2018 at Police Head Quarters, DAR Ground, Belgaum Road, Dharwad is postponed and Rescheduled on 06/09/2018, 07/09/2018 & 08/09/2018 respectively.

Aug
16
2018
ET-PST Date is Postponed - MYSURU

The ET-PST schedule fixed on 20/08/2018, 21/08/2018,23/08/2018 & 24/08/2018 at City Armed Reserve (CAR) Police Parade Ground, Behind Race Course Road, Mysuru- 570 011 is postponed due to climatic condition. Next date will be intimated shortly.

Aug
14
2018
ET-PST Date is Postponed - MYSURU

The ET-PST schedule fixed on 20/08/2018 & 21/08/2018 at City Armed Reserve (CAR) Police Parade Ground, Behind Race Course Road, Mysuru- 570 011 is postponed due to climatic condition. Next date will be intimated shortly.

Aug
13
2018
ET-PST Date Postponed - Dharwad

The ET-PST schedule fixed on 14/08/2018, 16/08/2018 & 17/08/2018 at Police Head Quarters, DAR Ground, Belgaum Road, Dharwad is postponed due to administrative reasons. Next date will be intimated shortly.

Aug
10
2018
ET-PST Rescheduled Date - MYSURU

The ET-PST schedule fixed on 16/07/2018, 17/07/2018, 18/07/2018 & 19/07/2018 at City Armed Reserve (CAR) Police Parade Ground, Behind Race Course Road, Mysuru- 570 011 is Rescheduled on 20/08/2018, 21/08/201/, 23/08/2018 & 24/08/2018.

ET-PST Rescheduled Date - BELAGAVI

The ET-PST schedule fixed on 26/07/2018, 27/07/2018 & 28/07/2018 at Commandant, 2nd Battalion, KSRP, Jhamboti Road, V.T.U Campus Post, Mache, Belgaum- 590018 is Rescheduled on 23/08/2018, 24/08/2018 & 25/08/2018.

Aug
09
2018
ET-PST Date Postponed - Dharwad

The ET-PST schedule fixed on 08/08/2018, 09/08/2018 & 10/08/2018 at Police Head Quarters, DAR Ground, Belgaum Road, Dharwad is postponed due to climatic condition and Rescheduled on 14/08/2018, 16/08/2018 & 17/08/2018 respectively.

Jul
25
2018
BELAGAVI GROUND DATE CHANGED

The ET-PST schedule fixed on 26/07/2018,27/07/2018 and 28/07/2018 at Commandant, 2nd Battalion, KSRP, Jhamboti Road, V.T.U Campus Post, Mache, Belgaum- 590018 is postponed due to climatic condition and next ET-PST date will be intimated in due course.

Jul
22
2018
ET-PST Postponed - Dharwad & Schedule date Changed

The ET-PST schedule fixed on 23/07/2018 to 26/07/2018 at Police Head Quarters, DAR Ground, Belgaum Road, Dharwad is postponed due to climatic condition and Rescheduled on 07/08/2018 to 10/08/2018 respectively.

Jul
19
2018
BELAGAVI GROUND DATE CHANGED

The ET-PST schedule fixed on 19/07/2018,20/07/2018 and 21/07/2018 at Commandant, 2nd Battalion, KSRP, Jhamboti Road, V.T.U Campus Post, Mache, Belgaum- 590018 is postponed due to climatic condition and Rescheduled on 26/07/2018,27/07/2018 and 28/07/2018 respectively.

Jul
16
2018
Belagavi District ET-PST Ground and Date Changed

Belagavi District ET-PST venue of 19,20,21/07/2018 ground has been shifted from DAR PARADE GROUND to Commandant,2nd Battalion,KSRP,Jhamboti Road,V.T.U Campus Post, Mache,Belgaum-590018.

The ET-PST schedule fixed on 16/07/2018,17/07/2018 and 18/07/2018 at Commandant, 2nd Battalion, KSRP, Jhamboti Road, V.T.U Campus Post, Mache, Belgaum- 590018 is postponed due to climatic condition and Rescheduled on 30/07/2018,31/07/2018 and 01/08/2018 respectively.

Jul
16
2018
ET-PST Postponed - Dharwad & Schedule date Changed

The ET-PST schedule fixed on 16/07/2018 to 19/07/2018 at Police Head Quarters, DAR Ground, Belgaum Road, Dharwad is postponed due to climatic condition and Rescheduled on 23/07/2018 to 26/07/2018 respectively..

Jul
12
2018
Mysuru Parade Ground & Schedule date Changed

The ET-PST schedule fixed on 16/07/2018 to 19/07/2018 at City Armed Reserve (CAR) Police Parade Ground, Behind Race Course Road, Mysuru- 570 011 is postponed due to climatic condition and next ET-PST date will be intimated in due course.

Jul
07
2018
ET-PST CALL LETTER

ET-PST Call letter has been uploaded for KARNATAKA STATE INDUSTRIAL SECURITY FORCE (KSISF) SUB-INSPECTOR (MEN & WOMEN) & SPECIAL RESERVE SUB-INSPECTOR (KSRP) (MEN)-2018, Download (from My Application) and attend the ET-PST as per mentioned in the call letter without fail.

C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ vÀéjvÀªÁV ºÀt ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ°è CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ ZÀ®£ï£ÀÄß ¸ÀÈf¹ vÀPÀët CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÀt ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁVzÉ.

Applicant after filling his/her application, to make immediate payment, Generate Post Office challan and make payment during post office working hours.

DATE OF COMMENCEMENT OF ONLINE APPLICATION

25/05/2018

LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION GENERATION

15/06/2018

LAST DATE FOR PAYMENT OF FEE


18/06/2018

Rect. Process

EDUCATIONAL QUALIFICATION

  • SI(KSISF) & SRSI(KSRP)
  • Any degree from University recognised by UGC or EQUIVALENT...

FEE DETAILS

  • Category wise Fee
  • GM & OBC (2A,2B,3A,3B) 250
  • SC , ST, CAT-01 100

Eligible Details

POST
ºÀÄzÉÝ
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
MINIMUM AGE
PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
MAXIMUM AGE
UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
  AGE CONSIDERATION DATE ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
SI(KSISF) & SRSI(KSRP) GM AGE DATE AGE DATE OVERAGE UNDERAGE

15.06.2018

Know Your Age
21 YEARS
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
15-06-1997
Before
26 YEARS
26 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
15-06-1992
After
14/06/1992 and before 16/06/1997 and after
BORN BETWEEN 15.06.1992 AND 15.06.1997 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
SC,ST,CAT-01, 2A, 2B, 3A & 3B 21 YEARS
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
15-06-1997 Before 28 YEARS
28 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
15-06-1990 After 14/06/1990 and before 16/06/1997 and after
BORN BETWEEN 15.06.1990 AND 15.06.1997 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
FOR INSERVICE CANDIDATE
GM     35 YEARS
35 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
15/06/1983 14/06/1983  
BORN BETWEEN 15.06.1983 AND 15.06.1997 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
SC,ST,CAT-01, 2A, 2B, 3A & 3B   40 YEARS
40 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
15/06/1978 14/06/1978  
BORN BETWEEN 15.06.1978 AND 15.06.1997 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
In-service candidates must have put in 5 years minimum service as on 15/06/2018 as PC/HC/ASI in any wing of the Karnataka State Police for eligibility to apply.
ENDURANCE TEST
Items Eligible Time
Direct Candidate (Men) 2 km Run 10 Minutes
Inservice Candidate (Men) 1 km Run 4 Minutes
Exservicemen Candidate 400 Mtrs Run 2 Minutes
PHYSICAL STANDARD TEST For Eligible in ET Candidate only
Men( Direct Candidate) Inservice Candidate & Exservicemen Minimum Height Men Direct Candidate: 170 cm
Inservice candidate : 168 cm
No height consider to Exservicemen
Chest Measurement 86 cm ( Full expansion) Minimum 5 cm expansion
PHYSICAL EFFICIENCY TEST ( ET & PST Qualified candidate’s only)
  ITEM Eligible Time / Distance
Men(Direct Candidate) HighJump 1.20 Mtrs
Long Jump 3.80 Mtrs
Shotput (7.26 Kgs) 5.60 Mtrs
In-service candidate HighJump 1.00 Mtrs
Long Jump 3.20 Mtrs
Shotput (7.26 Kgs) 4.50 Mtrs
Ex-servicemen HighJump 0.90 Mtrs
Long Jump 2.50 Mtrs
Shotput (7.26 Kgs) 3.75 Mtrs

Vacancies In SI(KSISF) & SRSI(KSRP)

Sl No Post NON HK Region Reserved Posts HK Region Reserved Posts Total
Direct Direct Ex-servicemen In-service Direct
MEN WOMEN MEN MEN MEN
01 SI(KSISF) 12 02 01 01 01 17
02 SRSI(KSRP) 24 0 1 03 0 28