APPLICATION FOR THE POST OF KARNATAKA STATE INDUSTRIAL SECURITY FORCE (KSISF) SUB-INSPECTOR (MEN & WOMEN) & SPECIAL RESERVE SUB-INSPECTOR (KSRP) (MEN) – 2018

PÀ£ÁðlPÀ gÁdå PÉÊUÁjPÁ ¨sÀzÀævÁ ¥ÀqÉ (PÉ.J¸ï.L.J¸ï.J¥sï) ¸À¨ï E£ïì¥ÉPÀÖgï (¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÀ «ÄøÀ®Ä ¸À¨ï-E£ïì¥ÉPÀÖgï (PÉJ¸ïDgï¦) (¥ÀÄgÀĵÀ) ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Cfð - 2018

C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå.71/£ÉêÀÄPÁw-2/2018-19

Final & Second Provisional Select list For KSISF(SI) has been Uploaded.
Date News & Events
DEC
10
2019

SI(KSISF)-Final Select List

DEC
10
2019

SecondProvisionalSelectList_SI(KSISF)

July
6
2019

KSRP-Final Select List

July
6
2019

KSISF-Provisional Select List

Jan
14
2019

Medical Examination Call letter has been uploaded for the POST OF SPECIAL RESERVE SUB-INSPECTOR (KSRP) (MEN) (Download from My Application) and attend the Medical Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.

Jan
11
2019

Medical Examination Call letter has been uploaded for the POST OF KARNATAKA STATE INDUSTRIAL SECURITY FORCE (KSISF) SUB-INSPECTOR (MEN & WOMEN), (Download from My Application) and attend the Medical Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.

¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ°è, ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ï E£ïì¥ÉPÀÖgï ºÀÄzÉÝUÉ £ÉêÀÄPÁw ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄÄ ZÁ°ÛAiÀÄ°èzÀÄÝ, ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÁë ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ¸À°è¹zÀ CfðAiÀÄ°è£À ªÀiÁ»w/CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀĪÀAvÉ (¥ÀjÃPÁë ¢£ÁAPÀ / ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæ / ºÀÄnÖzÀ ¢£ÁAPÀ / ¥ÀæªÀUÀð ºÁUÀÆ EvÀgÉ) ªÀÄ£À«UÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄwÛzÀÄÝ, CAvÀºÀ wzÀÄÝ¥Àr/§zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ°è F PÀbÉÃjAiÀÄ°è ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ºÁUÀÆ F PÀÄjvÀÄ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°è£À «±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°è FUÁUÀ¯Éà w½¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÉ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ.

Dec
21
2018

Provisional Select List

NOV
28
2018

Viva Voce Examination Call letter has been uploaded for the POST OF KARNATAKA STATE INDUSTRIAL SECURITY FORCE (KSISF) SUB-INSPECTOR (MEN & WOMEN) & SPECIAL RESERVE SUB-INSPECTOR (KSRP) (MEN) – 2018, (Download from My Application) and attend the Viva Voce Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.

Nov
28
2018

Eligible Candidates List for Viva-Voce-KSISF SI AND KSRP

Nov
17
2018
Final Answer Key
Oct
23
2018
Objection Format for Answer Key

Objection Format

Oct
15
2018
Provisional Key Answer

Series A Series B Series C Series D Series E 

C¨sÀåyðAiÀÄÆ CfðAiÀÄ°è ¨sÀwð ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄÄ CAwªÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CzÀÝjAzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÁUÀ CfðAiÀÄ J¯Áè PÁ®AUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ¨sÀwðªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¨sÀwð ªÀiÁr ¸À°è¹zÀAvÀºÀ CfðAiÀÄ°è£À CA±À DxÀªÁ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ w½¸À¯ÁVzÉ.

F PÀÄjvÀÄ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ PÁ®A£À°è w½¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Sep
29
2018
WRITTEN EXAMINATION FIXED ON 07.10.2018

Written Examination Call letter has been uploaded for KARNATAKA STATE INDUSTRIAL SECURITY FORCE (KSISF) SUB-INSPECTOR (MEN & WOMEN) & SPECIAL RESERVE SUB-INSPECTOR (KSRP) (MEN)-2018,Download (from My Application) and attend the Written Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.

Sep
01
2018
ET-PST Date Postponed - MYSURU

The ET-PST schedule fixed on 20/08/2018, 21/08/2018,23/08/2018 & 24/08/2018 at City Armed Reserve (CAR) Police Parade Ground, Behind Race Course Road, Mysuru- 570 011 is postponed and Rescheduled on 06/09/2018, 07/09/2018, 10/09/2018 & 11/09/2018 respectively.

ET-PST Date Postponed - DHARWAD

The ET-PST schedule fixed on 14/08/2018, 16/08/2018 & 17/08/2018 at Police Head Quarters, DAR Ground, Belgaum Road, Dharwad is postponed and Rescheduled on 06/09/2018, 07/09/2018 & 08/09/2018 respectively.

Aug
16
2018
ET-PST Date is Postponed - MYSURU

The ET-PST schedule fixed on 20/08/2018, 21/08/2018,23/08/2018 & 24/08/2018 at City Armed Reserve (CAR) Police Parade Ground, Behind Race Course Road, Mysuru- 570 011 is postponed due to climatic condition. Next date will be intimated shortly.

Aug
14
2018
ET-PST Date is Postponed - MYSURU

The ET-PST schedule fixed on 20/08/2018 & 21/08/2018 at City Armed Reserve (CAR) Police Parade Ground, Behind Race Course Road, Mysuru- 570 011 is postponed due to climatic condition. Next date will be intimated shortly.

Aug
13
2018
ET-PST Date Postponed - Dharwad

The ET-PST schedule fixed on 14/08/2018, 16/08/2018 & 17/08/2018 at Police Head Quarters, DAR Ground, Belgaum Road, Dharwad is postponed due to administrative reasons. Next date will be intimated shortly.

Aug
10
2018
ET-PST Rescheduled Date - MYSURU

The ET-PST schedule fixed on 16/07/2018, 17/07/2018, 18/07/2018 & 19/07/2018 at City Armed Reserve (CAR) Police Parade Ground, Behind Race Course Road, Mysuru- 570 011 is Rescheduled on 20/08/2018, 21/08/201/, 23/08/2018 & 24/08/2018.

ET-PST Rescheduled Date - BELAGAVI

The ET-PST schedule fixed on 26/07/2018, 27/07/2018 & 28/07/2018 at Commandant, 2nd Battalion, KSRP, Jhamboti Road, V.T.U Campus Post, Mache, Belgaum- 590018 is Rescheduled on 23/08/2018, 24/08/2018 & 25/08/2018.

Aug
09
2018
ET-PST Date Postponed - Dharwad

The ET-PST schedule fixed on 08/08/2018, 09/08/2018 & 10/08/2018 at Police Head Quarters, DAR Ground, Belgaum Road, Dharwad is postponed due to climatic condition and Rescheduled on 14/08/2018, 16/08/2018 & 17/08/2018 respectively.

Jul
25
2018
BELAGAVI GROUND DATE CHANGED

The ET-PST schedule fixed on 26/07/2018,27/07/2018 and 28/07/2018 at Commandant, 2nd Battalion, KSRP, Jhamboti Road, V.T.U Campus Post, Mache, Belgaum- 590018 is postponed due to climatic condition and next ET-PST date will be intimated in due course.

Jul
22
2018
ET-PST Postponed - Dharwad & Schedule date Changed

The ET-PST schedule fixed on 23/07/2018 to 26/07/2018 at Police Head Quarters, DAR Ground, Belgaum Road, Dharwad is postponed due to climatic condition and Rescheduled on 07/08/2018 to 10/08/2018 respectively.

Jul
19
2018
BELAGAVI GROUND DATE CHANGED

The ET-PST schedule fixed on 19/07/2018,20/07/2018 and 21/07/2018 at Commandant, 2nd Battalion, KSRP, Jhamboti Road, V.T.U Campus Post, Mache, Belgaum- 590018 is postponed due to climatic condition and Rescheduled on 26/07/2018,27/07/2018 and 28/07/2018 respectively.

Jul
16
2018
Belagavi District ET-PST Ground and Date Changed

Belagavi District ET-PST venue of 19,20,21/07/2018 ground has been shifted from DAR PARADE GROUND to Commandant,2nd Battalion,KSRP,Jhamboti Road,V.T.U Campus Post, Mache,Belgaum-590018.

The ET-PST schedule fixed on 16/07/2018,17/07/2018 and 18/07/2018 at Commandant, 2nd Battalion, KSRP, Jhamboti Road, V.T.U Campus Post, Mache, Belgaum- 590018 is postponed due to climatic condition and Rescheduled on 30/07/2018,31/07/2018 and 01/08/2018 respectively.

Jul
16
2018
ET-PST Postponed - Dharwad & Schedule date Changed

The ET-PST schedule fixed on 16/07/2018 to 19/07/2018 at Police Head Quarters, DAR Ground, Belgaum Road, Dharwad is postponed due to climatic condition and Rescheduled on 23/07/2018 to 26/07/2018 respectively..

Jul
12
2018
Mysuru Parade Ground & Schedule date Changed

The ET-PST schedule fixed on 16/07/2018 to 19/07/2018 at City Armed Reserve (CAR) Police Parade Ground, Behind Race Course Road, Mysuru- 570 011 is postponed due to climatic condition and next ET-PST date will be intimated in due course.

Jul
07
2018
ET-PST CALL LETTER

ET-PST Call letter has been uploaded for KARNATAKA STATE INDUSTRIAL SECURITY FORCE (KSISF) SUB-INSPECTOR (MEN & WOMEN) & SPECIAL RESERVE SUB-INSPECTOR (KSRP) (MEN)-2018, Download (from My Application) and attend the ET-PST as per mentioned in the call letter without fail.

C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ vÀéjvÀªÁV ºÀt ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ°è CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ ZÀ®£ï£ÀÄß ¸ÀÈf¹ vÀPÀët CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÀt ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁVzÉ.

Applicant after filling his/her application, to make immediate payment, Generate Post Office challan and make payment during post office working hours.

DATE OF COMMENCEMENT OF ONLINE APPLICATION

25/05/2018

LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION GENERATION

15/06/2018

LAST DATE FOR PAYMENT OF FEE


18/06/2018

Rect. Process

EDUCATIONAL QUALIFICATION

  • SI(KSISF) & SRSI(KSRP)
  • Any degree from University recognised by UGC or EQUIVALENT...

FEE DETAILS

  • Category wise Fee
  • GM & OBC (2A,2B,3A,3B) 250
  • SC , ST, CAT-01 100

Eligible Details

POST
ºÀÄzÉÝ
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
MINIMUM AGE
PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
MAXIMUM AGE
UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
  AGE CONSIDERATION DATE ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
SI(KSISF) & SRSI(KSRP) GM AGE DATE AGE DATE OVERAGE UNDERAGE

15.06.2018

Know Your Age
21 YEARS
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
15-06-1997
Before
26 YEARS
26 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
15-06-1992
After
14/06/1992 and before 16/06/1997 and after
BORN BETWEEN 15.06.1992 AND 15.06.1997 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
SC,ST,CAT-01, 2A, 2B, 3A & 3B 21 YEARS
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
15-06-1997 Before 28 YEARS
28 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
15-06-1990 After 14/06/1990 and before 16/06/1997 and after
BORN BETWEEN 15.06.1990 AND 15.06.1997 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
FOR INSERVICE CANDIDATE
GM     35 YEARS
35 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
15/06/1983 14/06/1983  
BORN BETWEEN 15.06.1983 AND 15.06.1997 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
SC,ST,CAT-01, 2A, 2B, 3A & 3B   40 YEARS
40 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
15/06/1978 14/06/1978  
BORN BETWEEN 15.06.1978 AND 15.06.1997 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
In-service candidates must have put in 5 years minimum service as on 15/06/2018 as PC/HC/ASI in any wing of the Karnataka State Police for eligibility to apply.
ENDURANCE TEST
Items Eligible Time
Direct Candidate (Men) 2 km Run 10 Minutes
Inservice Candidate (Men) 1 km Run 4 Minutes
Exservicemen Candidate 400 Mtrs Run 2 Minutes
PHYSICAL STANDARD TEST For Eligible in ET Candidate only
Men( Direct Candidate) Inservice Candidate & Exservicemen Minimum Height Men Direct Candidate: 170 cm
Inservice candidate : 168 cm
No height consider to Exservicemen
Chest Measurement 86 cm ( Full expansion) Minimum 5 cm expansion
PHYSICAL EFFICIENCY TEST ( ET & PST Qualified candidate’s only)
  ITEM Eligible Time / Distance
Men(Direct Candidate) HighJump 1.20 Mtrs
Long Jump 3.80 Mtrs
Shotput (7.26 Kgs) 5.60 Mtrs
In-service candidate HighJump 1.00 Mtrs
Long Jump 3.20 Mtrs
Shotput (7.26 Kgs) 4.50 Mtrs
Ex-servicemen HighJump 0.90 Mtrs
Long Jump 2.50 Mtrs
Shotput (7.26 Kgs) 3.75 Mtrs

Vacancies In SI(KSISF) & SRSI(KSRP)

Sl No Post NON HK Region Reserved Posts HK Region Reserved Posts Total
Direct Direct Ex-servicemen In-service Direct
MEN WOMEN MEN MEN MEN
01 SI(KSISF) 12 02 01 01 01 17
02 SRSI(KSRP) 24 0 1 03 0 28